News

L'assemblée aura lieu au Mamer Schlass, salle de réception

mercredi 28 juin 2017 - 18H30

flyer beachJuin17

Et geet erem lass,  mais de Summer huet nach net äddy gesot : 

während die eng fleisseg  op der Arelerstross am Sportssall traineieren

get um beach terrain  nach emseg gebeacht,

an de comité plangt bei engem killen Patt op der Terrass.

loisirbeach2 thmb losirbeach thmbcomite2016 thmb

Richteg lass geet et dann samsdes  8 Oktober 2016 :

NLD / 51 - 18H00  : VC Mamer - VB Amber-Lënster  zu Junglinster

D1D / 153 - 18H00 : VC Mamer - Volley Bartréng zu Bartréng