Hallo alleguer

Gleich ass et esou weit dofir hei schon mol dat Allerwichtechst :

1. Match DOUBLE MIXTE um 9H00 , rendez-vous um halwer ning

1. Match JUST 4 FUN um 10H00, rendez-vous um halwer zing

Weider détailer krit all Ekipp per mail matgedeelt

bis dann , cuotb !