chreschtmart2018

Loscht op en Croque Monsieur, Wiener, Zopp oder Paanech ?

E killen Humpen oder crémant nom Sport op der Aispist - oder

awer léiwer eppes fir sech opzewiermen : Choky, Glühwain ?

 

Dann si dir hei richtech; dir fannt eis am chalet niewt der Aispist:

den 18, 19*, 23, 26 Dezember 2018

den 5. an 6. Januar 2019

ëmmer vun 14H00 - 22H00 

* 16H00 - 22H00